Všeobecné obchodní podmínky

Obchodní podmínky (dále také jen „OP“) pro kurzy a akce pořádané společností Taneční škola SEDLECKÝ s.r.o. (dále jen „TŠ Sedlecký“), se sídlem Hodonínská 975/25, Plzeň-Severní předměstí, IČO: 08130558, spisovná zn.: C 37779 vedená u krajského soudu v Plzni.

 

Všeobecná ustanovení a vymezení pojmů

 

 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti mezi TŠ Sedlecký a účastníky tanečních kurzů či akcí pořádaných TŠ Sedlecký.
 2. Pro účely OP se rozumí:
  • Kurzem ucelený soubor lekcí pořádaných TŠ Sedlecký s předem stanoveným rozsahem.
  • Účastníkem klient přihlášený do některého z kurzů nebo seminářů pořádaných TŠ Sedlecký, který zaplatil příslušné kurzovné.
  • Vstupenka – doklad prokazující právo klienta navštívit konkrétní vstupenkovou akci.
  • Gardenka permanentní vstupenka určena pro doprovod účastníka kurzů pro mládež, která opravňuje vstup na vyučovací lekce a je nepřenosná. Neplatí na vstupenkové akce pořádané TŠ Sedlecký.
  • Vstupenková akce jednorázová událost, pořádaná TŠ Sedlecký.
  • Tanečním seminářem jednotlivá lekce pro skupinu účastníků hrazená formou kurzovného.
  • Individuální lekcí jednotlivá lekce pro jednotlivce hrazená formou kurzovného.
 3. V případě, že klient není zcela svéprávný, činí za něj právní úkony jeho zákonný zástupce.
 4. Zájemcům o kurzy bude po předchozí domluvě umožněno přijít podívat do sálu, v němž bude probíhat lekce vybraného kurzu.

 

Uzavření smlouvy

 

 1. Předmětem smluvního vztahu je závazek TŠ Sedlecký zajistit klientovi poskytnutí služeb výuky tance či jiných služeb dle nabídky na internetových stránkách www.sedlecky.info a tomu odpovídající závazek klienta zaplatit za poskytnutí těchto služeb sjednanou cenu.
 2. Smlouva mezi TŠ Sedlecký a klientem je uzavřena potvrzením přihlášky řádně vyplněné a odeslané na www.sedlecky.info, ze strany TŠ Sedlecký nebo zakoupením vstupenky či gardenky na akci pořádanou TŠ.
 3. Odesláním přihlášky klient stvrzuje, že se v plném rozsahu podrobně seznámil s těmito OP, souhlasí s nimi bez výhrad a zavazuje se je plně akceptovat. Tyto OP tvoří nedílnou součást uzavřené smlouvy o poskytování služeb.
 4. Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí dnem poslední lekce kurzu nebo způsoby upravenými v těchto OP, případně po skončení vstupenkové akce TŠ Sedlecký.
 5. Od uzavřené smlouvy není možné odstoupit, a to s odkazem na ust. § 1837 písm.j) občanského zákoníku.
 6. Po zaplacení kurzovného bude účastníkovi vystavena průkazka, kterou obdrží na první lekci. Průkazka je nepřenosná a opravňuje účastníka k účasti na jednotlivých vyučovacích lekcích, v kurzech pro mládež platí též na prodloužené a závěrečné plesy pořádané TŠ Sedlecký.
 7. Nejpozději do data první lekce TŠ Sedlecký předá účastníkovi kompletní rozpis lekcí příslušného kurzu.

 

Platební podmínky

 

 1. Aktuální cena kurzů a akcí je vždy uvedena na www.sedlecky.info.
 2. Cena kurzu je splatná dle pokynů v potvrzení přihlášky nebo do začátku první lekce kurzu, podle toho, které skutečnost nastane dřív. Nebude-li cena kurzu v tomto termínu uhrazena, TŠ Sedlecký odmítne poskytování služeb účastníkovi, a to až do řádného uhrazení ceny.
 3. Cena bude hrazena bezhotovostně na účet TŠ Sedlecký nebo osobně v hotovosti v místě konání kurzu.
 4. Zaplacené, dosud nevyčerpané kurzovné je možné převést na jiný kurz v dalším období, maximálně však v období jednoho roku, a to po předchozím schválení ze strany TŠ Sedlecký.

 

Odstoupení od smlouvy

 

 1. TŠ Sedlecký je oprávněna odstoupit od smlouvy v případě, že z důvodů neležících na jeho straně není možné poskytovat sjednané služby ve sjednaném rozsahu nebo době. Účastníkovi odstoupením od smlouvy vzniká nárok na vrácení nevyčerpané ceny kurzu, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 2. TŠ Sedlecký je oprávněna odstoupit od smlouvy také v případě hrubého porušení nebo opakovaného méně závažného porušení smlouvy nebo těchto OP nebo provozního řádu sálů. Účastník je povinen TŠ Sedlecký uhradit smluvní pokutu ve výši nevyčerpané ceny kurzu ke dni odstoupení od smlouvy.
 3. Účastník má právo odstoupit od smlouvy ze zdravotních důvodů, které prokazuje předložením potvrzení vystaveného ošetřujícím lékařem, ze kterého jednoznačně vyplývá dlouhodobá nemožnost nebo nevhodnost absolvování kurzu. Účastník je v takovém případě povinen hradit stornopoplatek ve výši:
  • 20% z ceny kurzu v případě, že k odstoupení došlo do 7 dnů před zahájením kurzu
  • 60% z ceny kurzu v případě, že k odstoupení došlo méně než 7 dnů před zahájením kurzu.
 4. Účastník má právo odstoupit od smlouvy i bez uvedení důvodu Účastník je v takovém případě povinen hradit stornopoplatek ve výši:
  • 100% z ceny kurzu v případě, že k odstoupení došlo méně než 7 dnů před zahájením kurzu
  • 50% z ceny kurzu v případě, že k odstoupení došlo v období 7 až 60 dnů před zahájením kurzu
  • 25% z ceny kurzu v případě, že k odstoupení došlo v době delší než 60 dnů před zahájením kurzu.
 5. Stornopoplatek je počítán ode dne, kdy bylo odstoupení od smlouvy prokazatelně doručeno TŠ Sedlecký poštou nebo elektronicky.

 

Odpovědnost za škodu

 

 1. Klient je odpovědný za škodu na majetku nebo zdraví způsobenou TŠ Sedlecký nebo třetím osobám svým chováním a jednáním.
 2. Klient je odpovědný za škodu způsobenou na vybavení sálů a jejich součástí a zavazuje se způsobenou škodu uhradit v plné výši.
 3. TŠ Sedlecký neodpovídá za jakékoliv škody na zdraví či majetku, které si účastník způsobí úmyslně, z nedbalosti, nedodržením těchto OP nebo pokynů lektora, či přeceněním své fyzické kondice.
 4. TŠ Sedlecký neodpovídá za škodu způsobenou na věcech nebo jejich ztrátu, pokud nebyly uloženy v šatně, tedy na místě k tomu určeném. TŠ Sedlecký neodpovídá za odložené věci v hodnotě přesahující 10 000 Kč.
 5. Účast během programu pořádané akce TŠ Sedlecký je dobrovolná a klient se jí účastní na vlastní riziko.

 

Obecná pravidla konání kurzů a akcií

 

 1. Do kurzu mají přístup pouze řádně zapsaní účastníci. Ti mohou docházet pouze do kurzu, do kterého byli zařazeni.
 2. Na akce mají přístup pouze účastníci s platnou vstupenkou. Zaplacené vstupné se nevrací, vstupenka se nevyměňuje ani nenahrazuje.
 3. Ztrátu průkazky, nebo gardenky je nutné neprodleně nahlásit, za manipulační poplatek ve výši 100,-Kč bude vystaven duplikát průkazky.
 4. Vyučování začíná i končí přesně v udanou hodinu, vstup do sálu je dovolen na pokyn pořadatelské služby. Účastníkům je doporučeno, aby přicházeli o 10 minut před začátkem lekce kvůli plynulému odbavení v šatně, u prezence TŠ apod.
 5. Vstup do sálu je účastníkům kurzu i doprovodu povolen jen v čisté obuvi, či obuvi vhodné k tanci, kabáty a boty na přezutí je nutné ukládat v šatně.
 6. Každý účastník včetně doprovodu bude vhodně společensky oblečen dle pravidel daného kurzu. V případě zjištění nevhodného oblečení účastníka kurzu, nebo akce nemusí být povolen vstup do sálu.
 7. V sále je zakázáno kouřit, a to včetně elektronických cigaret a nosit do něj jiné nápoje či potraviny, než zakoupené v prostorách konané akce, je zakázáno nosit do sálu jakékoliv zbraně, pyrotechniku, plechovky, PET lahve, omamné a toxické látky a jiné nebezpečné předměty.
 8. Do sálu je zakázáno nosit zavazadla o rozměrech větších než 55x40x20 cm.
 9. Osobám podnapilým a pod vlivem omamných látek je vstup na akce TŠ Sedlecký zakázán.
 10. Klientům, kterým nebyl umožněn vstup na lekci či akci TŠ, nebo byli v jejím průběhu vykázáni z důvodu porušení výše uvedených pravidel, nevzniká právo na vrácení kurzovného, vstupného, nebo požadovat jinou finanční kompenzaci.
 11. Pořadatel si vyhrazuje právo po předchozím včasném upozornění na www.sedlecky.info změnit místo a čas konání lekce. Změna času, nebo místa konání není důvodem k ukončení smlouvy mezi klientem a TŠ Sedlecký.

 

Ochrana osobních údajů

 

 1. Za účelem pořádání kurzů a akcí a umožnění účasti klientů na těchto kurzech a akcích TŠ Sedlecký zpracovává osobní údaje klientů v rozsahu nutném pro jednoznačnou identifikaci klientů. Součástí shromažďovaných osobních údajů mohou být i případné fotografické záznamy klienta pořízené v prostorách konání kurzů a akcí. Zpracování osobních údajů klienta je upraveno v samostatném dokumentu Informace o zpracování osobních údajů, který je dostupný na internetových stránkách TŠ Sedlecký.

 

Závěrečné ustanovení

 

 1. TŠ Sedlecký je oprávněna tyto OP kdykoliv upravit nebo změnit, přičemž nové znění bude účinné ode dne zveřejnění těchto podmínek na internetových stránkách TŠ Sedlecký. Pro účastníky jsou závazné OP účinné v den vzniku smlouvy o poskytování služeb týkající se určitého kurzu. Pokud dojde ke změně těchto všeobecných obchodních podmínek po uzavření smlouvy o poskytování služeb, nebude mít takováto změna vliv na práva po povinnosti smluvních stran této uzavřené smlouvy, avšak účastníci budou mít možnost přistoupit k novému znění všeobecných obchodních podmínek.
 2. K řešení případných spotřebitelských sporů ze smlouvy o poskytování služeb, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.
 3. Veškeré smluvní vztahy vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek nebo z uzavřené smlouvy o poskytování služeb se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky.

   

  V Plzni dne 10. 6. 2019

   

gallery/vop_01
gallery/vop_02